The place to find lyrics to all your favorite Songs! Made by and for music fans.
×

WayV - Kick Back Lyrics

Post a Comment
WayV - Kick Back (秘境)

WayV - Kick Back (秘境)
[Lirik, Lyrics, Lirica, Liedtext, Letras, Paroles, 歌詞, บทร้อง, лирика, 가사]

Information
TitleKick Back
ArtistWayV
Music Video
Watch on YouTube
Lyrics

Romaji

Kua yue shi jian wei du
Xian shi chou li Keep roll
Sui xing wo de jiao bu
Bu bei ju shu de Flow

Xie xia wei da de meng
Zan ting shi jian de Rule
Xiang shou zi yi de Move
Ju ji mi mi guo du Ah

Li kai ming wei jue xing de shi kong
Xia yi zhan lv tu Holding on
Bu zai wei shi qu er mi huo
What you gonna do you baby

Huo zai xiang fan shi jian li Real
Huan xiang bei shi xian Like a deal
Ke wang de meng zi zai de Chill
Deng dai jie kai de wei lai

Zai zhe shi jie li bu xu fang xiang
Zi zai de pin lv bu tong fan xiang
Rang hun luan All get away
Fang kong si xu Fade away

Dang pan xuan de mu guang rou he
In my zone
Ji ke shi fang suo you kun bang
Gai xie wu wei de ding lv
Zai zhan kai shi jian de mi
Mi mi zhi jing de yi xiang ju jiao
Tic toc tic

We got that
Kick kick kick kick kick
Kick back
We got that
Kick kick kick kick kick
Kick back
You know we
Did did did did did
Did that
We got that
Kick kick kick kick kick
Kick back

Ready set yeah
Meng zai mi jing shi fang
Kicking back
You know we got that
Kick kick kick kick kick
Kick back

Ah we ready ah ah we ready
Kick kick kick kick kick
Kick back

Bu xiang bei jie ju geng
Gai wo xuan ze tuo li
Yu shi jian duan le xian
Feng cun zai wo men de ling yu Ah
Guo qu yi shun wei lai (Ok)
Wu suo wei deng dai (Ok)
Fang kong wei lai
Time and tide
Gui ling de xian zai (Ok)

Gotta get it tight
Kua shi jian de hai Oh
Shi fou hui cun zai
Mi mi de shi wai Oh
Wu wei er zi zai jie zou
Kick back
Xia yi ge qi dian zhi qian
Kick back
(deng dai jie kai de wei lai)

Zai zhe shi jie li bu xu fang xiang
Zi zai de pin lv bu tong fan xiang
Rang hun luan All get away
Fang kong si xu Fade away
Dang pan xuan de mu guang rou he
In my zone
Ji ke shi fang suo you kun bang
Gai xie wu wei de ding lv
Zai zhan kai shi jian de mi
Mi mi zhi jing de yi xiang ju jiao
Tic toc tic

We got that
Kick kick kick kick kick
Kick back
We got that
Kick kick kick kick kick
Kick back
You know we
Did did did did did
Did that
We got that
Kick kick kick kick kick
Kick back

Ready set yeah
Meng zai mi jing shi fang
Kicking back
You know we got that
Kick kick kick kick kick
Kick back

Xian shi meng jing ren ping
Wo qu xun zhao ding yi
And there’s no time
Or space to be lost
(No time or space)
Bi shang yan jing
Wo wan zheng le zi ji
Ting jian shui hu han zhe wo de ming
Sui xin suo yu
Can be free

Dang shu guang zhao liang wu zhi jing
In my zone
Deng dao hei an hou de guang ming
Ding duo zui hou de zhen li
Zai zhan kai shi jian de mi
Mi mi zhi jing de yi xiang ju jiao
Tic toc tic

Know we got that fire
Ready set yeah
Meng zai mi jing shi fang
Kicking back
You know we got that
Kick kick kick kick kick
Kick back

歌詞

跨越时间维度
现实抽离 Keep roll
随兴我的脚步
不被拘束的flow

卸下伟大的梦
暂停时间的rule
享受态意的 move
聚集秘密国度 Ah

离开名为觉醒的时空
下一站旅途 Holding on
不再为逝去而迷惑
What you gonna do? You baby

活在相反时间里 Real
幻想被实现 Like a deal
渴望的梦自在的 chill
等待揭开的未来

在这世界里不需方向
自在的频率不同凡响
让混乱 All get away
放空思绪 Fade away

当盘旋的目光柔和 In my zone
即刻释放所有捆绑
改写无谓的定律
再展开时间的迷
秘密之境的异想 聚焦 Tic. toc. tic

We got that kick, kick, kick, kick, kick
Kick back
We got that kick, kick, kick, kick, kick
Kick back
You know we did, did, did, did, did
Did that
We got that kick, kick, kick, kick, kick
Kick back

Ready set, yeah
梦在秘境释放 Kicking back
You know we got that kick, kick, kick, kick, kick, kick back

Ah, we ready, ah, ah, we ready
Kick, kick, kick, kick, kick, kick back

不想被结局更改我选择脱离
与时间断了线 封存在我们的领域 Ah
过去一瞬未来 (Ha) 无所谓等待 (Ha)
放空未来 Time and tide 归零的现在 (Ok)

Gotta get it tight 跨时间的海 Oh
是否会存在 秘密的世外 Oh
无为而自在 节奏 Kick back
下一个起点之前 Kick back
(等待揭开的未来)
在这世界里不需方向
自在的频率不同凡响
让混乱 All get away
放空思绪 Fade away
当盘旋的目光柔和 Inmy zone
即刻释放所有捆绑
改写无谓的定律
再展开时间的迷

English

Transcending beyond time
Get away from reality, keep roll
My spontaneous steps, my free flow
Put down your greatest dreams
Stop the rule of time
Enjoy moving freely
Gather in a secret country, ah

Leaving the time and space called awakening
The next journey is called holding on
I won't be dazzled anymore by what has passed
What you gonna do you, baby?
I'm living in conflicting times, real
The fantasy became true like a deal
The dream I've longed for and how I'm chilling freely
I'm waiting for the future to unfold from now on

No direction is needed in this world
The degree of freedom is unusual
All get away from the confusion
Empty all your thoughts, fade away
When the lost eyes soften in my zone
Unravel everything that's entangled
Change the meaningless rules
And unfold the secret of time again
Gather the secret space's imagination and focus, tick-tock-tick

We got that kick, kick, kick, kick, kick, kick back
We got that kick, kick, kick, kick, kick, kick back
You know we did, did, did, did, did, did that
We got that kick, kick, kick, kick, kick, kick back
Ready, set, yeah
Dreams unfold in a secret space kicking back
You know we got that kick, kick, kick, kick, kick, kick back

Ah we ready, ah, ah, we ready
Kick, kick, kick, kick, kick, kick back
I don't want to change for the sake of ending, I'd rather choose to get out
The connection to time has cut off, and it stopped in our zone, ah
The moment in the past is the future (Ok)
It doesn't matter if we wait (Ok)
Clearing the future, time and tide, we’re back to zero now (Ok)
Gotta get it tight, jump over the sea of time Oh
Does it really exist? A secret place outside the world Oh
Without doing anything, the rhythm is free, kick back
Kick back before going to the next starting point (Waiting for the future to unfold)

No direction is needed in this world
The degree of freedom is unusual
All get away from the confusion
Empty all your thoughts, fade away
When the lost eyes soften in my zone
Unravel everything that's entangled
Change the meaningless rules
And unfold the secret of time again
Gather the secret space's imagination and focus, tick-tock-tick

We got that kick, kick, kick, kick, kick, kick back
We got that kick, kick, kick, kick, kick, kick back
You know we did, did, did, did, did, did that
We got that kick, kick, kick, kick, kick, kick back
Ready, set, yeah
Dreams unfold in a secret space kicking back
You know we got that kick, kick, kick, kick, kick, kick back

The reality and dreams allow me to find justice as much as I want
And there's no time or space to be lost (No time or space)
Close your eyes, I've made myself complete
I hear someone shouting my name
As you wish, you can be free
When the light is shining endlessly in my zone
I finally saw the light hidden behind the darkness
After deciding on the final truth
Unfold the secret of time again
Gather the secret space's imagination and focus, tick-tock-tick
Know we got that fire

Ready set yeah
Dreams unfold in a secret space kicking back
You know we got that kick, kick, kick, kick, kick, kick back
Kick back, kick back, kick back, kick back, kick back, kick back, kick back, kick back

[Translated by TheWaoFam]

Indonesia

Melampaui melampaui waktu
Menjauh dari kenyataan, teruslah berguling
Langkah spontan saya, arus bebas saya
Taruh impian terbesar Anda
Hentikan aturan waktu
Nikmati bergerak dengan bebas
Berkumpul di negara rahasia, ah

Meninggalkan ruang dan waktu disebut kebangkitan
Perjalanan selanjutnya disebut berpegangan pada
Saya tidak akan terpesona lagi dengan apa yang telah berlalu
Apa yang akan kamu lakukan, sayang?
Saya hidup di masa yang penuh konflik,
yang sebenarnya Fantasi menjadi kenyataan seperti kesepakatan
Mimpi yang aku rindukan dan betapa aku bersantai dengan bebas
Saya menunggu masa depan terungkap mulai sekarang

Tidak ada arah yang dibutuhkan di dunia ini
Tingkat kebebasannya tidak biasa
Semua menjauh dari kebingungan
Kosongkan semua pikiran Anda, lenyapkan
Saat mata yang hilang melembut di zona saya
Ungkap semua yang terjerat
Ubah aturan yang tidak berarti
Dan terungkap lagi rahasia waktu
Kumpulkan imajinasi dan fokus ruang rahasia, tik-tok-tik

Kami mendapat tendangan, tendang, tendang, tendang, tendang, tendang itu
Kami mendapat tendangan, tendang, tendang, tendang, tendang, tendang itu
Anda tahu kami melakukan, melakukan, melakukan, melakukan, melakukan, melakukan itu
Kami mendapat tendangan, tendang, tendang, tendang, tendang, tendang itu
Siap, siap, ya
Mimpi terungkap di ruang rahasia kembali
Anda tahu kami mendapat tendangan, tendang, tendang, tendang, tendang, tendang itu

Ah kami siap, ah, ah, kami siap
Tendang, tendang, tendang, tendang, tendang, tendang kembali
Saya tidak ingin berubah demi akhir, saya lebih memilih untuk keluar
Koneksi ke waktu telah terputus, dan berhenti di zona kita, ah
Momen di masa lalu adalah masa depan (Oke)
Tidak masalah jika kita menunggu (Ok)
Membersihkan masa depan, waktu dan arus, kita kembali ke nol sekarang (Oke)
Harus kencang, lompati lautan waktu Oh
Apakah itu benar-benar ada? Tempat rahasia di luar dunia Oh
Tanpa melakukan apapun, ritme itu bebas, tendang kembali
Bersantailah sebelum pergi ke titik awal berikutnya (Menunggu masa depan terungkap)

Tidak ada arah yang dibutuhkan di dunia ini
Tingkat kebebasannya tidak biasa
Semua menjauh dari kebingungan
Kosongkan semua pikiran Anda, lenyapkan
Saat mata yang hilang melembut di zona saya
Ungkap semua yang terjerat
Ubah aturan yang tidak berarti
Dan terungkap lagi rahasia waktu
Kumpulkan imajinasi dan fokus ruang rahasia, tik-tok-tik

Kami mendapat tendangan, tendang, tendang, tendang, tendang, tendang itu
Kami mendapat tendangan, tendang, tendang, tendang, tendang, tendang itu
Anda tahu kami melakukan, melakukan, melakukan, melakukan, melakukan itu
Kami mendapat tendangan, tendang, tendang, tendang, tendang, tendang itu
Siap, siap, ya
Mimpi terungkap di ruang rahasia kembali
Anda tahu kami mendapat tendangan, tendang, tendang, tendang, tendang, tendang itu

Realitas dan mimpi membuat saya menemukan keadilan sebanyak yang saya inginkan
Dan tidak ada waktu atau ruang yang terbuang (Tidak ada waktu atau ruang)
Tutup matamu, aku telah membuat diriku lengkap
Saya mendengar seseorang meneriakkan nama saya
Terserah Anda, Anda bisa bebas
Saat cahaya bersinar tanpa henti di zona saya
Saya akhirnya melihat cahaya tersembunyi di balik kegelapan
Setelah memutuskan kebenaran terakhir
Terungkap lagi rahasia waktu
Kumpulkan imajinasi dan fokus ruang rahasia, tik-tok-tik
Ketahuilah kita mendapat api itu

Siap siap ya
Mimpi terungkap di ruang rahasia kembali
Anda tahu kami mendapat tendangan, tendang, tendang, tendang, tendang, tendang itu
Kick back, kick back, kick back, kick back, kick back, kick back, kick back, kick back

[Diterjemahkan oleh Google Terjemahan]WayV Kick Back lyrics, WayV Kick Back english lyrics, WayV Kick Back romaji lyrics, WayV Kick Back Chinese lyrics, WayV Kick Back indonesia lyrics, lirik lagu WayV Kick Back, lirik dan terjemahan WayV Kick Back, WayV Kick Back lyrics terjemahan, WayV Kick Back lyrics english, WayV Kick Back lyrics translate, lirik lagu dan terjemahan WayV Kick Back, Read Lyrics WayV Kick Back, Baca Lirik WayV Kick Back, Translate WayV Kick Back, Terjemahan WayV Kick Back, WayV Kick Back lrc, lirik lagu Korea WayV Kick Back, WayV Kick Back mp3 download, download mp3 WayV Kick Back, download lagu WayV Kick Back, WayV Kick Back flac download, WayV Kick Back mp3 320kbps, Lyricstranslate, Owldb, YouTube, YouTube Music, Spotify, Musixmatch, Genius

Add Translation
Daftar Rekeningku.com

Related Posts

Post a Comment